Referanser

RELEVANTE REFERANSEPROSJEKTER

 

Byggesaker 2013- 2015

 

Igangsettingstillatelse                            Krosshaug omsorgsboliger         8 leiligheter i bofelleskap eid av Stavanger kommune

Igangsettingstillatelse og ferdigattest   Kvitsøy omsorgsbolgier              4 leiligheter eid av Kvitsøy kommune

Godkjent bruksendring                           "Ulovlig" leilighet                       Hundvåg , Stavanger

Igangsettingstillatelse og ferdigattest  Garasje                                          Røyneberg , Sola

Igangsettingstillatelse                            Garasje og bod                             Tananger , Sola

Igangsettingstillatelse                            Ny bolig                                        Vervik , Strand kommune

Igangsettingstillatelse og ferdigattest   Forstøtningsmur                           Dusavik,  Stavanger

Godkjent VVA-plan                                Rekkefølgekrav fortetning         Vaulen , Stavanger

Igangsettingstillatelse                            Fasadearbeider bolig                   Røyneberg , Sola

Prosjektering og søknad                        Massedeponi                                Randaberg

 

 

Byggplassering og utstikking og innmåling

Prosjekterende og utførende T1            Privat bolig                                   Byhaugen, Stavanger 

Prosjekterende og utførende T1            kommunal bolig                            Sunde , Stavanger 

Prosjekterende og utførende T1            Privat bolig                                   Gausel, Stavanger 

Prosjekterende og utførende T2            omsorgsboliger                             Krosshaug, Stavanger 

Prosjekterende og utførende T1            VA-arbeider                                  Golfbanen, Stavanger 

 

2014 - 2015

Prosjektledelse          VVA-Melinggarden boligfelt  for Melinggården eiendom AS.

 

Tiltaksklasse 2

 

 Prosjektering , prosjektledelse VVA-utbygging for nytt boligfelt med ca 100 boenheter, 1250 m2 butikkareal, grøntstruktur vei og VA m.m.

 

 

 

 

2014 - 2015

Ansvarlig søker medprosjekterende VVA og byggplassering  Krosshaug omsorgsboliger. Tiltakshaver Stavanger kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 - 2013

Prosjektledelse          Tilbygg Vistestølen barnehage for Randaberg kommune.

 

Tiltaksklasse 2

 

Generell beskrivelse av tiltaket

Randaberg kommune oppførte et tilbygg til Vistestølen barnehage som var en 4 avdelings barnehage.

Gjennomføringen ble organisert som totalentreprise.

Tilbygget inneholdt 2 nye  barnehageavdelinger og en personaldel samt et ekstra utomhusareal bestående av adkomst, VA, parkeringsplass og utelekeområder

Tilbyggets areal var ca. 300 m2 BYA, Totalt med ombygging ca. 400 m2 BRA

Vistestølen barnehage fikk etter utbyggingen et totalareal på ca 1100 m2.BRA. med ca 6 da adkomst og uteområde, ca 120 barn og ca 50 ansatte.

Barnehagen hadde ca. 30 ansatte og 75 barn før utvidelsen. Det var i utbyggingsperioden full drift av barnehagen.

Tilbygget medførte vesentlig lyd- og brannkrav samt etablering av heis.

 

Byggadmins oppgaver :

Prosjekteringsledelse i form av:

-          Utarbeidelse av forkalkyle og framdriftsplan

-          Sekretærfunksjon for byggherres byggekomite

-          Innhenting av arkitekt og prosjekterende for konkurransegrunnlaget.

-          Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

-          Kontrahering

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Økonomisk ansvar.

-          Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Byggeledelse i form av:

-          Byggherrerepresentant i byggemøter

-          Byggherres representant i prosjekteringsmøter

-          Kontroll av utførelse

-          Dokumentasjon av utførelse

-          Økonomisk ansvar

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Kontrollfunksjoner:

-          Jevnlige møter med utførende prosjekterende og byggherre.

-          Løpende dokumentasjon og oppfølging av korrespondanse mellom partene.

-          Påse at kvaliteter i byggeprosessen samsvarer med kommunelegens / miljørettet helseverns krav til barn og unges inne og utemiljø ble ivaretatt

-          Påse av Arbeidstilsynets krav til ansattes arbeidsmiljø ble ivaretatt.

-          Ansvar for ivaretakelse av forsvarlig barnehagedrift

-          Påse at byggherrens krav til FDV- dokumentasjon ble ivaretatt.

-          Påse at TEK 10s krav til bygning-  og utemiljø ble ivaretatt.

-          Påse at SAK krav tilbyggeprosess og faglig kompetanse ble ivaretatt

 

 

2013

Prosjektledelse rehab kommunalt VVA-anlegg Bøveistubben for Byberg Maskin

 

Tiltaksklasse 2

 

 

Generell beskrivelse av tiltaket

Randaberg kommune rehabiliterte deler av sitt kommunale VVA-anlegg , (vei, vann og avløpsanlegg) i kommunesentrum.

I dette ligger arbeider på kommunens strategiske gatestruktur, hovedvannforsyning, hovedavløpsanlegg, adkomst for nød og redningsetater, arbeidsplasser m.m.

 

Arbeidene omfattet:

-          300 løpemeter gateanlegg med masseutskifting, kabel og belysningsanlegg.

-          400 meter kommunalt vann, og avløpsanlegg dimensjoner VL Ø160 OV / SP Ø160-Ø400

-          Gjennomføringen berørte boområdet til anslagsvis 30 boliger, næringseiendommer og lekeplasser.

-          Selve anlegget var del av et større anlegg hvor det var tilknyttet opptil 1000 PE.

 

Byggadmin AS ble av ansvarlig utførende foretak Byberg Maskin benyttet til følgende oppgaver:

 

Mindre VVA-teknisk prosjektering, utstikking og innmåling foruten:

 

Prosjekteringsledelse i form av:

-          Bistand ved kontrahering

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Utarbeidelse av utførendes foretaks SHA-plan

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Byggeledelse i form av:

-          Utførendes representant i prosjekteringsmøter

-          Kontroll av utførelse

-          Dokumentasjon av utførelse

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Kontrollfunksjoner:

-          Jevnlige møter med utførende prosjekterende og byggherre.

-          Løpende dokumentasjon og oppfølging av korrespondanse mellom partene.

-          Innmåling og registrering av utførelse.

-          Overordnet HMS for utførende foretak.

-          Utarbeidelse av FDV- dokumentasjon

 

2012

 

Prosjektledelse rehab kommunalt VL-anlegg Randabergveien for Byberg Maskin

 

Tiltaksklasse 2

 

Generell beskrivelse av tiltaket

Randaberg kommune rehabiliterte deler av sitt kommunale hovedvannledningsanlegg inn til  kommunens sentrum.

I dette ligger arbeider langs kommunens hovedinnfartsvei / fylkesvei på hovedvannforsyningen i kommunens mest trafikkerte GS-veg .

Randabergveien har på stedet en ÅDT på ca 6000. Anlegget ble derfor samkjørt med statens vegvesen.

Det ble lagt betydelig innsats i å sikre gående og syklende langs traséen, samt å holde vannforsyning til bedrifter og fastboende i området

Anleggstraséen var ca 1000m med Ø300 VL. 

Traséen medførte kryssing av hovedvei uten graving, samt ivaretakelse av kommunens hovedstrømforsyning og fiberkabelanlegg. 

 

 

Byggadmin AS ble av ansvarlig utførende foretak Byberg Maskin benyttet til følgende oppgaver:

 

Mindre VVA-teknisk prosjektering, utstikking og innmåling foruten:

 

Prosjekteringsledelse i form av:

-          Bistand ved kontrahering

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Utarbeidelse av utførendes foretaks SHA-plan

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Byggeledelse i form av:

-          Utførendes representant i prosjekteringsmøter

-          Kontroll av utførelse

-          Dokumentasjon av utførelse

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Kontrollfunksjoner:

-          Jevnlige møter med utførende prosjekterende og byggherre.

-          Løpende dokumentasjon og oppfølging av korrespondanse mellom partene.

-          Innmåling og registrering av utførelse.

-          Overordnet HMS for utførende foretak.

-          Utarbeidelse av FDV- dokumentasjon

 

 

 

 

 

 

 

2011 - 2013

 

Prosjektledelse gjenoppbygging ombygging /  tilbygg Kvitsøy Hummermuseum for Kvitsøy kommune:

 

Tiltaksklasse 2

  

Generell beskrivelse av tiltaket

Kvitsøy kommune fikk som følge av brann i et av sine museumsbygg ekstraordinære tilskuddsmidler for utvidelse og sammenbygging av flere bygg

 som blir benyttet til permanente utstillinger, faste arbeidsplasser, åpne publikumsaktiviteter og spesielle barne- og ungdomsaktiviteter.

Hummermuseet ble utvidet fra ca 250 m2 BYA til ca 400m2 BYA og fra ca 300m2 BRA til ca 1000m2 BRA.

Utvidelsen medførte vesentlig skjerpede brannkrav / sprinkleranlegg, universell utforming, samt energibesparende tiltak. Det ble installert Heis over 6 plan.

Gjennomføringen ble organisert som totalentreprise.

 

Byggadmins oppgaver :

Prosjekteringsledelse i form av:

-          Utarbeidelse av forkalkyle og framdriftsplan

-          Sekretærfunksjon for byggherres byggekomite

-          Innhenting av arkitekt og prosjekterende for konkurransegrunnlaget.

-          Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

-          Kontrahering

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Økonomisk ansvar.

-          Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Byggeledelse i form av:

-          Byggherrerepresentant i byggemøter

-          Byggherres representant i prosjekteringsmøter

-          Kontroll av utførelse

-          Dokumentasjon av utførelse

-          Økonomisk ansvar

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Kontrollfunksjoner:

-          Jevnlige møter med utførende prosjekterende og byggherre.

-          Løpende dokumentasjon og oppfølging av korrespondanse mellom partene.

-          Påse at kvaliteter i byggeprosessen samsvarer med kommunelegens / miljørettet helseverns krav til barn og unges inne og utemiljø ble ivaretatt

-          Påse av Arbeidstilsynets krav til ansattes arbeidsmiljø ble ivaretatt.

-          Påse at byggherrens krav til FDV- dokumentasjon ble ivaretatt.

-          Påse at TEK 10s krav til bygning-  og utemiljø ble ivaretatt.

-          Påse at SAK krav tilbyggeprosess og faglig kompetanse ble ivaretatt

 

2007 - 2010:

 

Prosjektledelse Kvitsøy Aktivitetshall, Kvitsøy kommune

 

Tiltaksklasse 2

  

Generell beskrivelse av tiltaket

Kvitsøy kommune bygget ny flerbrukshall / aktivitetshall benyttet i skolen og barnehagens daglige drift, og i tillegg av idrettslaget og forskjellige lag og foreninger.

Hallen ble dimensjonert for ca 800 samtidige personer  (pe),  med tilhørende TEK krav til ventilasjon m, universell utforming akkustikk og brannkrav.

Hallen har et BYA på ca 1500 m2.

Det ble som rekkefølgeanlegg til aktivitetshallen anlagt et tilhørende uteareal / parkanlegg med skatebane, amfi, ballbinge,  tennisbane, parkering,  gangstier, grøntområde med vannbasseng og gatebelysning

Det ble samtidig bygget ca 500 m med nytt overordnet VA- anlegg.

Gjennomføringen ble organisert som totalentreprise.

 

Byggadmins oppgaver :

Prosjekteringsledelse i form av:

-          Utarbeidelse av reguleringsplan.

-          Utarbeidelse av forkalkyle og framdriftsplan

-          Sekretærfunksjon for byggherres byggekomite

-          Innhenting av arkitekt og prosjekterende for konkurransegrunnlaget.

-          Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

-          Kontrahering

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Økonomisk ansvar.

-          Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Byggeledelse i form av:

-          Byggherrerepresentant i byggemøter

-          Byggherres representant i prosjekteringsmøter

-          Kontroll av utførelse

-          Dokumentasjon av utførelse

-          Økonomisk ansvar

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Kontrollfunksjoner:

-          Jevnlige møter med utførende prosjekterende og byggherre.

-          Løpende dokumentasjon og oppfølging av korrespondanse mellom partene.

-          Påse at kvaliteter i byggeprosessen samsvarer med kommunelegens / miljørettet helseverns krav til barn og unges inne og utemiljø ble ivaretatt

-          Påse av Arbeidstilsynets krav til ansattes arbeidsmiljø ble ivaretatt.

-          Påse at byggherrens krav til FDV- dokumentasjon ble ivaretatt.

-          Påse at TEK 10s krav til bygning-  og utemiljø ble ivaretatt.

-          Påse at SAK krav tilbyggeprosess og faglig kompetanse ble ivaretatt

 

 

 

2008 - 2010:

Ansvarlig søker / byggeleder nytt avfallsmottak ca 5000m2 pluss utskipningskai og administrasjonsbygg.

 

Tiltaksklasse 2

 

Generell beskrivelse av tiltaket

Veolia gjenvinning bygget om deler av en eldre fabrikkbygning til nytt avfallsmottak for fraksjonene , EL,- metall, restavfall, og plast, på Forus i Stavanger.

Fabrikkbygningen er på ca 15000m2 samt et uteområde på ca 50da inklusiv en dypvannskai. 

Fabrikkbygningen inneholder lager og produksjon for ca 10 andre bedrifter samt et transformatoranlegg for EL-forsyningen til store deler av Stavanger kommune.

Veolias del av fabrikkbygget utgjør ca. 5000m2 og i tillegg ca 2da uteområde samt halvparten av dypvannskaien.

Ombyggingen gjaldt i hovedsak. Innhenting av arbeidstilsynets godkjenning for drift , Ivaretakelse av Fylkesmannens krav til miljø, avrenning .

Brannprosjektering og ivaretakelse av egen produsksjon og omkringliggende bygningsdeler brannsikkerhet.

Prosjektering og tilrettelgging av friskluftsanlegg som følge av at anlegget benyttet dieseldrevne omlastningsmaskiner og kjøretøy innomhus.

 

Ombyggingen hadde følgende hovedtiltak.

Etablering av oljeoppsamling i et fellesanlegg for alle produksjonshallen med tilhørende overvåkningsanlegg og pumping til kommunalt avløp.

 

Brannsprinkling og branntetting av bygningsdeler mot øvrige virksomher og mellomde ulike produksjonshallene.

 

Avklaring med arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten samt / prosjekterende og utførende for bygging av mottak, kontor garderobebygg.

 

Tilrettelegging av utskipingskai med oppsetting av murer for å hindre avfall til sjø, avrenning til sjø og skjerming mot omgivelsene.

 

Samordning av søknadsprosessen.

 

Gjennomføringen ble gjort som delte entrepriser.

 

Tiltaket ble gjenstand for tilsyn fra Stavanger kommunes byggesaksavdeling, hvor det framkom at Byggadms rutiner med kun mindre avvik holdt god standard.  

 

Se vedlagt tilsynsrapport fra Stavanger kommune datert 15.03.2011

 

 

 

Byggadmins oppgaver :

Ansvarlig søker med lokal ansvarsrett tiltaksklasse 2

 

Prosjekteringsledelse i form av:

-          Utarbeidelse av forkalkyle og framdriftsplan

-          Oppfølging av arkitekt og prosjekterende

-          Utarbeidelse av ytelsesbeskivelser

-          Kontrahering

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Byggeledelse i form av:

-          Byggeleder / referent i byggemøter

-          Ledelse av prosjekteringsmøter

-          Kontroll av utførelse

-          Dokumentasjon av utførelse

-          Økonomisk ansvar

-          Tilrettelegging av byggesøknadsprosessen

-          Ajouransvarlig for byggherrens SHA -plan

 

Kontrollfunksjoner:

-          Jevnlige møter med utførende prosjekterende og byggherre.

-          Løpende dokumentasjon og oppfølging av korrespondanse mellom partene.

-          Påse at kvaliteter i byggeprosessen samsvarer med kommunelegens / miljørettet helseverns krav til barn og unges inne og utemiljø ble ivaretatt

-          Påse av Arbeidstilsynets krav til ansattes arbeidsmiljø ble ivaretatt.

-          Påse at TEK  krav til bygning-  og utemiljø ble ivaretatt.

-          Påse at SAK krav tilbyggeprosess og faglig kompetanse ble ivaretatt

-          Påse at fylkesmannens spesielle krav til tiltaket ble fulgt.

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

     Byggadmin AS    

Goaveien 6, 4070 Randaberg

Telefon 97 55 17 17  E-post: os@bygg-adm.no

Sist oppdatert 03.08.2014